Jak je zločin odlišný od provinění?

Pokud osoba poruší zákazy upravené zákonem, jeho chování může být připsáno jakékoli formě trestného činu: trestného činu nebo pochybení. Záleží na tom, jak jsou sociální vztahy v této oblasti práva regulovány.

Společným znakem všech trestných činů je jejich protiprávnost a nebezpečí pro společnost. Stávají se kritérii, kterými vymezují činy a odkazují je buď na trestný čin, nebo na přestupek

.

Zločin

Při jejich charakterizaci trestní právo zohledňuje jak objektivní, tak subjektivní znaky. Ano, a další oblasti práva, musí být také vzaty v úvahu, když je nutné získat co nejpřesnější odpověď na otázku, jak by měl být dokončen skutek klasifikován.

Za prvé, trestné činy se rozlišujístupněm nebezpečí . Jakékoli porušení je zásahem do vztahů ve společnosti, chráněných zákonem, což znamená, že obsahuje určité sociální nebezpečí. Jeho poměrně vysoká míra rozlišuje zločin od ostatních trestných činů a jeho různé okolnosti ho určují.

Trestný čin upravuje pouze trestní zákoník a jeho důsledky se stávají rejstříkem trestů a trestem uloženým soudem.

Trest může být také rozlišovánpovahou následků , které nastanou po spáchání činu. Složení trestného činu se například stává způsobením vážného poškození zdraví v důsledku zjištěných porušení ochrany práce.

Zákonodhaduje se jako trestný činz důvodů jeho pověření a účelů . Například transakce s nemovitostmi, které jsou vědomě nezákonné, protože byly učiněny úředníky, kteří se o to zajímali za účelem žoldáka, jsou zločinem. V každém jiném případě se jedná o disciplinární přestupek.

Rozlišení je snazší, pokud existuje zákon, který jasně stanoví, zda je možné připsat provedený čin trestným činům, nebo je to trestný čin. A jeho objekty jsou lidský život, státní bezpečnost. Seznam takových objektů je mnohem širší a konkrétnější. Dnes obsahuje:

  • Jakýkoli majetek.
  • Osobní zájmy.
  • Mír a bezpečnost.
  • Životní prostředí.
  • Ústavní pořádek a další
  • .

Přestupek

Tyto činy jsou nezákonné, ale nepředstavují pro společnost zvláštní nebezpečí. Vzhledem k tomu není trest za spáchání tak závažný - trest a často přichází pouze na varování.

Stává se, že jsou obviňováni z nedbalosti, a dokonce i zanedbávání sociálních pravidel a předpisů, které je odkazují na drobné přestupky.

Nesprávné jednání je odlišné a závisí na sféře života, která je ovlivněna:

Disciplinární řízení . K takovým pochybením patří porušení disciplíny: práce a akademika, armáda a služba. A tresty, jako je jednoduché pokání nebo dokonce přísný převod na určitou dobu do práce s nižší mzdou nebo nižším postavením, případně propuštěním, slouží jako trest pro ně

.

Tyto sankcemá právo uložit správu podniku nebo organizace, instituce, kde jsou pro tento účel zřizovány zvláštní orgány. Mohou pouze uložit sankci do jednoho měsíce od zjištění skutku.

Správní . Objekty veřejného pořádku a občanských svobod, státního majetku a historických a architektonických památek, životního prostředí, práce a zdraví se stávají předmětem zneužívání.

Nápravná práce a pokuty mohou být uplatněny jako trest, a to i zatčení na 15 dní a konfiskace. Mělo by to být nejpozději jeden rok po dokončení. Posouzení těchto porušení a uložení sankcí - v oblasti vlivu autorizovaných subjektů.

Občanské právo . Tyto činy jsou také nezákonné a sociálně škodlivé, ale nejsou považovány za společensky nebezpečné. Je to škoda organizaci nebo jednotlivci a jejich majetku v důsledku protiprávních jednání, nezákonných transakcí, neplnění smluvních závazků stranami, šíření urážlivých fám, vědomě nepravdivých, porušení autorských práv atd.

Jako trest za takový trestný čin budete muset kompenzovat nemajetkovou újmu, zaplatit náhradu škody a obnovit porušená práva.

Immoral . Násilné činy, zpravidla úmyslné povahy, namířené proti člověku, když jsou porušeny mravní normy. Jako například napadení, urážky vyjádřené na veřejnosti, násilí za účelem vzdělávání, poptávka po úplatcích, výskyt opilého státu vveřejnost, zapojení nezletilých do pití alkoholu. Účastníci těchto řízení jsou častěji zaměstnanci vzdělávacích institucí.

Je-li prokázáno, že došlo ke spáchání trestného činu, může být pachatel propuštěn a odpovídající záznam bude uveden v jeho záznamu o zaměstnání. U osoby, která nemá vztah ke vzdělávacím aktivitám, platí jiné sankce.

Takové přestupky jsou zvláště obtížné pro řízení a zejména pro odsouzení. Jakákoliv sankce je uložena do jednoho měsíce od okamžiku zjištění a od komise - šest měsíců.

Jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem?

  1. Trestný čin je spáchán se zlým úmyslem, promyšleně a připraveně, a proto nebezpečnější. Nesprávné jednání - zpravidla je akce v bezvědomí, spontánní.
  2. Trestný čin bude jistě znamenat trest podle trestního zákona a trestního rejstříku. Za pochybení je stanovena odpovědnost za práci, správní, rodinné, občanské, zákonodárné a jiné zákony.

Předpokládá se, že každý trestný čin, který nepotrestá, vede ke zločinu. Abyste nemuseli hledat rozdíl mezi těmito koncepty a hádejte, jaký trest bude následovat zákon, buďte občanem, který dodržuje zákony, dodržujte sociální normy a pravidla.